1. برش
2. شکل دهی
تجهیزات اصلی

ماشین خم
ماشین خم 24"-48"، 1200 تنی
ماشین خم 10"-36"، 500 تنی
ماشین خم 6"-24"، 350 تنی
ماشین خم 16"، 200 تنی
ماشین اره

ماشین خم
ماشین خم 20"-60"، 800 تنی
ماشین خم 3"-20"، 350 تنی

پرس گرم زانویی، کاهنده و تی
پرس هیدرولیک 8000 تنی
پرس هیدرولیک 3500 تنی
پرس هیدرولیک 800 تنی

3. عملیات حرارتی

تجهیزات اصلی
کوره عملیات حرارتی گازی 120"
کوره عملیات حرارتی الکتریکی 24"

4. پخ زدن
5. تست
6. سند بلاست
7. بازرسی نهایی
8. بسته بندی